Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció
Search
Close this search box.

Inici | Productes

Escales de terratzo i formigó

Els graons de terratzo son peces individuals que en el conjunt conformen una escala, estan fabricades com una peça de morter de ciment vibrada  de una sola capa, es a dir monocapa, armades o no, que es fabriquen a mida en tal de revestir un esgraonat estructural i que poden ser autoportant o no. Generalment les peces fabricades per Mosaics Planas 1931 no son autoportants i es poden utilitzar tant en interior com exterior.

En ser peces fabricades a mida i segons el projecta, aquestes poden ser de multitud de formes en planta ( rectangulars, triangulars, corbes, rodones …) i  alçada, de fet cada projecta es diferent de l’altre i a Mosaics Planas 1931, tenim un equip de professionals que mesuren les obres i fan els d’especejaments específics en tal de que les peces s’adaptin a la realitat de cada obra.

Es fabriquen, també,  els replans, amb peces a mida o Standard, els entornpeus (zanquin), les peces d’ull d’escala… i com a complements de les mateixes les regates antilliscants ( en tal d’assolir classificació C3 de lliscament) , els laterals polits i qualsevol tipus de peça o treball especial.

Bàsicament els diferenciem segons dues variables :

 • Tipus de graó ( en L a 90º, en L a 83º, de dues peces o massissos )
 • L’acabat superficial ( llis de motlle, tosquejat, polit i granallat )

Els graons d’escala de terratzo o formigó per a ús interior hauran de complir la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para  uso interior” i el “Complemento Nacional a la Norma UNE-EN 13748-1: 2005”  de Desembre de 2012 y la Norma Norma UNE-EN 14843:2008 “Productos prefabricados de hormigón. Escaleras”. Dins el grup de “Escaleras construidas a partir de escalones individuales, portantes o no, ensambladas en obra, con por ejemplo, zancas o un pilar central.”

Segons sigui el tipus de graó requerit  i l’aspecte visual que desitgem, ens hem de dirigir a l’apartat de producte d’aquesta web i que resumim a continuació:

Tipus graoAcabatsTipus terratzoTipus formigó
1 peça en L a 90º ó 83 ºpolitBicapa interior
Llis de motllaBicapa vibrosilFormigó a mida
granallatBicapa exteriorFormigó a mida
2 pecespolitBicapa interior
Monocapa interior
granallatBicapa exteriorBicapa exterior
Monocapa exterior
Massis “Scala”Metropolitan / Vintage / HermitageLloses i llambordes
Massis a midaLlis / granallat / tosquejatMobiliari urbà

De fet, tota la gama de productes que fabriquem disposen de la possibilitat que es fabriquin graons, siguin de un tipus o de tots els tipus, per tant un cop escollit la Sèrie o model podem determinar quin tipis de graó o peça especial es pot fabricar.

 • De una sola peça en L a 90º

Grao format per una sola peça en L a 90º, normalment de 3 cm de gruix standart, tan la llargada com les mides de la petjada i la contra petjada es fabriquen segons el projecta. Es el tipus mes utilitzat en edificació. La fabricació en una sola peça ens garantitza la consistència de la peça, la regularitat en la col·locació i, al no haver-hi juntes,  la pulcritud en els acabats i manteniment.

 

 • De una sola peça en L a 83º

Graó igual que l’anterior però format per una sola peça en L a 83º, normalment de 3 cm de gruix estàndard, les mides tant de la llargada com de la petjada i la contra petjada es fabriquen segons el projecta. Aquest tipus de graó es fa servir en escales on la mida de la petjada es insuficient o petita i ens permet guanyar 2 cm de petjada, al estar el pla vertical de la contra petjada inclinat cap a dins. La resta de característiques son les mateixes que l’anterior.

 

 • De dues peces

Graó format per 2 peces, la peça horitzontal que conformarà la petjada i la peça vertical que conforma la contra petjada. Les peces es poden subministrar encolades de fabrica o separades per ser en semblades a l’obra.

Aquest tipus de graó es fa servir també en escales on només es col·loca la peça de petjada o la de contra petjada, bastant habitual en estructures de suport metàl·liques.  Quan es col·loca únicament la peça de petjada el gruix sol esser major i es fabriquen des de 3 cm a  10 cm., lo   l’habitual es  de 5 ó 6 cm.

Quan es col·loquen les dues peces s´ha de vigilar, al instal·lar-les, la línia d’unió en tal de que quedi el mes ben definida possible i per aquest motiu es plantejant varies solucions constructives en tal de que quedi el millor possible, com per exemple fer un bisell a la línea de unió, amagar l’entrega dins la contra petjada o fer coincidir la la unió de les dues peces amb la regata o els talls antilliscant de la contra petjada.  

 

 • Graó massis

Graó fabricat com un bloc, on la cara horitzontal es la petjada i la vertical la contra petjada. Normalment aquest tipus de graó es fa servir en espais exteriors i conforma per si sol tota l’estructura de suport.

Tenim 2 sistemes de producció d’aquest tipus de graó, que principalment es fa servir per a espais exteriors:

 • Graó SCALA de mides 100x36xht16 cm, fabricat amb premsa i amb la mateixa tecnologia que la producció de lloses i llambordes de formigó, per tant es poden fabricar amb acabat METROPOLITAN, llis de motlla, o amb acabat HERMITAGE, acabat granallat. Hi ha la possibilitat de la elaboració de les 3 rabures antilliscants a l’estesa, que ademés es poden pintar amb color contrastat.

Els colors i acabats estan referenciats a l’apartat de lloses i llambordes de formigó.

 • Graó massís a mida, fabricat a partir de la tecnologia de mobiliari urbà i per tant les mides son segons projecta, tant la llargada, com l’estesa , com la contra petjada i per els colors i acabats ens hem de referencia a la pagina de mobiliari urbà.

Habitualment els motlles son per escales de:

Llargada : 100 – 200 cm

Estesa o petjada ampla : 30 – 35 – 40  cm

Contrapetja o altura : 15 – 16 – 17 – 20 cm

Però es pot fabricar qualsevol mida segons les necessitats d’obra.

 

 • Sistemes anti lliscament

Les escales de terratzo polit tenen una classe de lliscament C2 (35< Rd <45) , quan es necessari, per el seu emplaçament, que compleixin Clase C3 ( Rd >45 ) es necessari la elaboració d’algun sistema antilliscant a l’inici de l’estesa, en tal de garantir  aquest valors.

Aquestes marques o línies a l’estesa també son molt útils com a advertiment de perill per a persones amb una certa deficiència visual i en algunes ocasions es poden pintar, amb un clor contrastat, en tal de fer-les ben visibles. Així en les escales amb acabat superficial  C3 ( granallat o de formigó llis) s’elaboren aquestes línies o ratlles amb aquesta finalitat.

 

 • Banda abuixardada

Es una banda de 3,7 cm d’amplada abuixardada que s’elabora a 3,7 cm del començament de peça de petjada ( estesa). Al estar enrasada amb la superficie i, per tant, al mateix pla no represenga cap desnivell i es fàcil de mantenir neta. El contrast visual s’accentua en colors foscos.

 

 • Ranures

Aquest sistema només es pot fer servir per a terratzos monocapa o graons de dues peces  i consisteix en 3 ranures de 8 mm d’ampla i 1 mm de profunditat, separades 5 mm entre si, la primera ranura es fa a 35 mm de l’inici de l’estesa, en tal de garantir C3.

En terratzos monocapa de dues peces s’utilitzen aquestes ranures en tal d’amagar la línia d’unió de les peces i d’aquesta manera l’aspecta visual es com si fos de una sola peça ( veure l’apartat de tipus de graons de terratzo).

En graons massisos exteriors, tant si son fabricats amb premsa ( tipus SCALA) , com si son de mobiliari urbà s’utilitza aquest sistema, que ens permet, també, pintar les ranures en tal de tenir un important contrast visual.

 

 • Banda de carborúndum

Consisteix en la incrustació de una o varies bandes de carborúndum, o algun altre material dur al fregament, normalment de 2 cm d’amplada, a uns 3 cm del començament de l’estesa. Es un sistema que ha anat en dessús a nivell d’edificació, ja que la banda buixardada es molt mes practica, neta, econòmica i requereix menys manteniment, però es segueix fen servir, de manera generalitzada, en alguns usos o tipus d’espais, com son les estacions de transport públic.

Al mercat hi ha unes bandes de carborúndum que consisteixen en tires adhesives molt fàcils d’aplicar i que també s’utilitzen, sobre tot en cas de manteniment o reparació.

Al igual que en el punt de unió entre el paviment i la paret hi posem un sòcol de terratzo, en tal de protegir el parament vertical, a les escales fem el mateix, bàsicament tenim 3 tipus de entorn peu o zanquin d’escala el model Saltacavall, el compost de 2 peces i el cartabó.

 

Entornapeu o Zanquín Saltacavall

En aquest cas es una peça rectangular d’altura igual a la contra petjada i llargada de 41 cm. s’instala segons dibuix adjunt.

 

Entornpeu o zanquin compost 

S’anomena aixi perquè esta composat per dues peces de 7 cm d’amplada, la de l’estesa té la mateixa llargada que el net de l’estesa o estesa vista i la de la contrapetja la mida d’aquesta, tal i com s’observa al dibuix.

 

Entorna peu o zanquín a cartabó 

Es una peça de forma triangular d’altura la contrapetja mes 7 cm, d’aquesta manera quan arribem al replà segueix amb la peça de socol de 7 cm.

Consideracions prèvies

Abans de realitzar la feina de col·locar els graons de terratzo, hem de realitzar les següents tasques:

 • Sigui quin sigui el suport on instal·larem els graons hem de procedir a la neteja de qualsevol resto d’obra o brutícia de la base de recolzament i de les cantonades o arestes.
 • Replantejar l’escala. Aquesta es replantejarà tram a tram (espai entre dos forjats) tinguem en compta:
   • El o els dos cantells vistos de l’escala han de quedar perfectament alineats verticalment,  excepte que el projecta ens indiqui algun tipus d’alineació especial, de tal manera que el plom de totes les altures de les escales estigui en el mateix pla vertical. Procedirem, per tant, a deixar una corda o marcar amb el làser o similar aquesta aresta exterior.
   • Per l’altura de cada graó dividirem l’altura total del tram entre el numero de graons, es important que tots els graons de un mateix tram tinguin la mateixa altura. Les peces es fabricaran amb una tolerància de menys 2 mm. I per tant seran 2 mm menys altes que el valor obtingut anteriorment.

En tal d’evitar errors cal dibuixar l’escala al cantell de la paret.

Diferenciarem la col·locació segons el tipus de graó , de una sola, de dues peces o graons on només instal·lem la peça de petjada, sense contra petjada.

 

Col·locació graó de una peça en L

Tant si es un graó a 90º , com no, hem de tenir clar que la peça es autoportant i per tant resisteix el pes del tràfic a la que serà sotmesa, per tant procedirem en la seguen manera:

 • Col·locació en ordre ascendent, de baix cap a dalt, per cada tram.
 • Si la base es una estructura de formigó  es col·locarà, a tot lo ampla i llarg de la petjada , un morter tipus M-4 ( morter pobre), en tal de que el graó estigui massissat per complert , prèviament la cara del darrera de la petjada serà enllardada amb ciment cola blanc ( en cap cas gris, excepte en escales de formigó gris ), per augmentar l’adherència. Amb el nivell comprovarem la planimetria i amb les cordes o làser la alineació.

 • Si la base es metàl·lica o similar podem posar-hi una làmina de goma, espuma o similar en tal d’amortir les diferencies de dilatació i vibració entre el formigó i el ferro. En cap cas utilitzarem guix, escaiola o fustes.
 • Entra la petjada i la contra petjada no cal posar-hi cap tipus d’adhesiu, s’haurà de rejuntar amb la borada reticulant subministrada per Mosaics planas 1931.
 • La cara del darrera de la contrapetjada es posarà ciment cola, fins a un máxim de 2cm. Si hi ha mes espai entre la base de la estructura i la cara del darrera de la petjada, haurem de recréixer la estructura amb gerò o similar.

 • Si l’escala ha de quedar exposada a tràfic de materials o treballs a sobre la protegirem convenientment, tant per els posibles cops com a la ratllades sobre les cares vistes, al mercat hi ha sistemes de protecció molt adequats.

 

Col·locació graó terratzo o formigó de dues peces

Al igual que en el cas anterior hem de tenir clar que la peça es autoportant i per tant resisteix el pes del tràfic a la que serà sotmesa, per tant procedirem en la seguen manera:

 • Col·locació en ordre ascendent, de baix cap a dalt, per cada tram.
 • Confecció de 4 punts de recolzament de la petjada, dos a la cara frontal i dos a la cara de darrera de la petjada, sobre aquest 4 punts de uns 10×10 cm. es recolzarà tot el graó. Sobre aquests 4 punts de recolzament s’instal·larà el morter d’enganxada de la peça. Aquest morter es col·locarà, també, a tot lo llarg del graó.
 • Si la base es una estructura de formigó es col·locarà, a tot lo ampla i llarg de la base, un morter tipus M-4 ( morter pobre), en tal de que el graó estigui massissat per complert ( així evitem el soroll de peça buida), prèviament la cara del darrera de la petjada pot ser pintada amb ciment cola blanc ( en cap cas gris), per augmentar l’adherència. Si la base es metàl·lica o similar podem posar-hi una làmina de goma, espuma o similar. En cap cas utilitzarem guix, escaiola o fustes.
 • Entra la petjada i la contra petjada es posarà un cordó de un adhesiu i sellador elàstic (Sikaflex 11-C o similar ).
 • La cara del darrera de la contrapetjada es posarà ciment cola, fins a un máxim de 2cm. Si hi ha mes espai entre la base de la estructura i la cara del darrera de la petjada, haurem de recréixer la estructura amb gerò o similar.
 • Si l’escala ha de quedar exposada a tràfic de materials o treballs a sobre la protegirem convenientment, tant per els posibles cops com a la ratllades sobre les cares vistes, al mercat hi ha sistemes de protecció molt adequats.

 

Col·locació graó terratzo format per només la petjada.

Habitualment aquest tipus de graó es col·loca sobre suports de ferro o metàl·lics, hem de tenir present que la cara frontal de la petjada quedarà vista, tant la cara superior com la inferior, a no ser que el projecte inclogui algun tipus de L o U per tapar-ho.

 • La col·locació es podrà fer tant en ordre ascendent com descendent.
 • Si el suport es metàl·lic caldrà instal·lar algun tipus de lamina plàstica o de goma per separar el morter d’enganxada de la base metàl·lica.
 • Col·locació, en tot lo llarg i ampla de la base de la petjada, de un morter tipus M-4 ( morter pobre), en tal de que el graó estigui massissat per complert, prèviament la cara no vista de la petjada, la de sota, serà enllardada amb ciment cola blanc ( mai gris), en tal de millorar l’adherència.
 • Si la peça de suport no preveu cap sistema per immobilitzar l’estesa en els eixos horitzontal i transversal caldrà instal·lar, a la cara de sota de la petjada, alguna platina o cargol de retenció.

 

Notes importants durant el procés d’instal·lació:

 • Fem comprovació de la planimetria de les peces, una lleugera inclinació cap a davant es recomanable en tal de facilitar la pujada de l’escala i la neteja.
 • Es comprovi el replanteig en els tres eixos.
 • Si l’escala porta entorna peu (zanquin) tenim mes tolerància en el cantell que dona a la paret.
 • Comprovar que el sistemes de protecció son adequats.
 • L’últim graó de cada tramada intermitja o final ens marcarà l’ull d’escala, segons sigui la solució plantejada en el projecta.
 • Com a morter d’enganxada no fer servir ni guix , ni escaiola, ni coles, ja que aquests poden provocar retraccions i fissurar els graons de terratzo o formigó.
 • Si la base es metàl·lica hem de tenir en compta que el ferro vibra i dilata molt diferent del formigó i per tant les toleràncies han d’esser majors, al i gual que hem de preveure un recolzament de les peces, mai una completa adherència sobre les parts metàl·liques.

Escales de terratzo polides

ml peça d’esglaó en escales de terratzo monocapa microgrà de MOSAICS PLANAS 1931, Sèrie ___ , fons a escollir per la DF,  àrids a escollir per la DF i diàmetre segons Sèrie ___. Complirà la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para uso interior” per a ús interior intensiu l i complemento nacional UNE 127748-1:2012, format per petjada  i contra petjada en una sola peça a 90º, de fins a 150 cm de longitud i 3 cm. de gruix, d’acabat polit i abrillantat, amb tira buixardada, enrasada, antilliscant de 3,7 cm. d’ample a 3,7 cm. de la vora de la petjada, perquè que compleixin el CTE de lliscament, per a  Classe 3, Col·locat sobre capa anivelladora de morter a cop de maceta amb ciment cola específic al dors de l’esglaó, volant 1 cm respecte a l’ull d’escala. Inclou la part proporcional de cara i cantells polits.  rejuntat amb borada reticulant acolorida de la mateixa tonalitat que el paviment. S’ inclou acabat lateral polit.

Entornpeu per escales de terratzo

Unit. Subministra i col-.locació de entornpeu per l’escala de terratzo monocapa de MOSAICS PLANAS 1931, SL, Sèrie ___ , mateix color i model que les peces de l’escala, tipus saltacavall de una peça de  llargada 40 cm. i altura la mida de la contrapetja, amb cantell llarg i un cantell curt polits. Rejuntat amb borada reticulant de MOSAICS PLANAS 1931 del mateix color i acabat que les peces d’escala.

Acabats

Escales de terratzo interior

Escales de formigó

Fotos escales formigó

Fotos escales massises

Fotos escales terratzo

Amb Antilliscant

Sense Antilliscant

Desplaça cap amunt