Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Avís legal

DADES  DENTIFICATIVES

D’acord amb exigències legals, es compleix amb l’obligació d’informar a tots els usuaris i interessats que la responsabilitat i titularitat del domini web mosaicsplanas.com, així com les xarxes socials i el lloc web associades, en endavant el “lloc web” li pertanyen a MOSAICS PLANAS 1931, SL, amb NIF B09917881 i domicili a Carrer Cadiretes, 17 de Santa Coloma de Farners, en endavant “ EL CONSULTOR , i el correu electrònic del qual de contacte és planas@mosaicsplanas.com.

TERMES  I CONDICIONS

USI APLICACIÓ

Aquests termes i condicions apliquen tant per a la pàgina principal de mosaicsplanas.com com per a aquelles altres que hagin estat creades per ECONSULTOR  i indiquin de manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

USUARIOS

S’entendrà per usuari tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l’usuari vulgui contractar algun dels serveis oferts al lloc web, s’aplicaran també les polítiques de contractació, les quals seran de compliment obligatori.

FORMES DE CONTACTE

Si un usuari volgués contactar a “ EL CONSULTOR ” podrà  enviar un correu electrònic a l’adreça planas@mosaicsplanas.com. De la mateixa manera podran contactar a “ EL CONSULTOR ” per mitjà  del número telefònic 972 84 02 16.

USO DEL SITIO WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a “ EL CONSULTOR ” i està protegit per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe ia l’ordre públic.
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general.
  3. Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral de “ EL CONSULTOR  , dels seus proveïdors o de terceres persones.
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.

“ EL CONSULTOR ” es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin adequats per a la publicació. En qualsevol cas, “ EL CONSULTOR ” no serà responsable  de les opinions donades pels usuaris en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web .

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

“ EL CONSULTOR ” és el titular  de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web , així com dels elements continguts en la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu , són : imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense sense l’autorització de “ EL CONSULTOR ”.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat de “ EL CONSULTOR” , podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per al seu ús  personal i privat , no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar-ne cap transformació. En tot cas, sempre haureu de fer menció a l’autoria de “ EL CONSULTOR  i al lloc web quan decidiu compartir en qualsevol   xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment , qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’un curs, llibre, entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot una menció a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES  I RESPONSABILITAT

“ EL CONSULTOR ” ha adoptat totes les  mesures tecnològiques, necessàries al lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una daquestes mesures falla com a conseqüència dun ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS

“ EL CONSULTOR ” es reserva el  dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

ENLLAÇOS

“ EL CONSULTOR ” no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se’n fa responsable, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

DRET D’EXCLUSIÓ

“ EL CONSULTOR ” es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin  els presents termes i condicions.

GARANTÍA DE RESULTATS

“ EL CONSULTOR ” no es farà responsable per l’èxit o el fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que rebin del lloc web o dels serveis que ofereix “ EL CONSULTOR ”. L’usuari serà l’ únic responsable per l’aplicació del que s’ha après amb el material subministrat per “ EL CONSULTOR  .

Els continguts que se subministren, s’imparteixen de manera informativa, no volent en cap moment “ EL CONSULTOR ” substituir  alguna assessoria professional personalitzada que l’ usuari , client o participant requereixi en un tema determinat, i no es farà responsable pels problemes que pugui tenir aquest per un mal ús de la informació subministrada o per no tenir en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole que poguessin ser afectats pel contingut que es trobi de forma gratuïta o no exposat dins del lloc web.

RESOLUCIÓ DE  LITIGIS EN LÍNIA

L’usuari o client podrà escriure a planas@mosaicsplanas.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

“ EL CONSULTOR ” podrà modificar  , en qualsevol moment , els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

“ EL CONSULTOR ” pot, en qualsevol moment , exercir accions legals  de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions . S’aplicarà en tot moment la legislació del territori d’Espanya i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de València, Espanya perquè és el domicili del titular del lloc web.

Desplaça cap amunt