Slide background

DISSENY, QUALITAT I PERFECCIONAMENT

POLÍTICA DE QUALITAT


CARACTERÍSTIQUES DEL TERRATZO
Definició: El terratzo es defineix com una rajola de morter de ciment vibropremsada composta per dues capes, una d’empremta i una altra de base.

Ús: El terratzo s’utilitza tant en paviments com en revestiments d’interiors i d’exteriors.

Característiques físiques: Els elements bàsics que caracteritzen aquest material són quatre.

Mida en planta: Els formats més comuns són els de peces rectangulars de 40×40 cm, 50×50 cm i 60×40 cm. També es realitzen peces de formes diverses segons el projecte (triangulars com el model Rhodes, irregulars com el model Marea…). De fet, l’empresa es caracteritza per la seva col•laboració i implicació en molts projectes constructius, adaptant aquesta variable i altres a les idees del projectista. Gruix: El gruix de la peça estarà determinat pel trànsit de vianants o rodat que hi circuli i per la seva intensitat. La composició dels materials i el format en planta són les altres variables a tenir en compte.
Mosaics Planas fabrica peces de 3,2 a 7 cm de gruix (segons el format). A títol de referència, els gruixos més utilitzats són:

• Terratzo interior de 40×40 cm, el gruix recomanat és de 3,4 cm.
• Terratzo interior de 60×40 cm i pas de vianants intens, gruix de 4,5 cm.
• Terratzo exterior de 60×40 cm i pas de vianants i rodat lleuger, gruix de 5 cm.
• Terratzo exterior de 60×40 cm i pas rodat intens, gruix de 7 cm.

Composició: La capa d’empremta dels terratzos que fabrica Mosaics Planas està formada bàsicament per Ciment Blanc BL II 42.5 R, pols de marbre de granulometria molt específica, colorants inorgànics (inalterables a la llum solar i a l’aigua), els àrids corresponents segons la sèrie escollida i els additius (hidròfugs…). La tecnificada selecció dels materials esmentats, la compensada granulometria (diferent segons els models i usos) i el regular i precís sistema de fabricació d’última generació confereixen als paviments de Mosaics Planas, s.a. un factor diferenciador molt important.
Les sèries de productes que es veuen al llarg del catàleg es diferencien les unes de les altres per la mida o tipus de l’àrid de què estan compostes. Així s’utilitzen alguns àrids marmoris o calcaris per a usos de trànsit de vianants lleuger (alguns models sèries 300, 400, 700 i 900) i d’altres per a ús de trànsit de vianants intens (d’altres models de les sèries 300, 400, 700 i 900). L’enriquiment amb quars permet assolir altes resistències al desgast per a usos més severs tant d’interior com d’exterior (sèries 9000, 5000, Vibrosil o granallats) i afegint-t’hi àrids granítics en un percentatge entre el 20% i el 30% segons el model s’assoleixen usos industrials (sèrie 1000) i per a exteriors polits o granallats (sèries 2000, 4000 i 5000).
La capa inferior, o de base, que dóna suport a la cara vista està formada per un morter de ciment gris i diversos tipus de sorra (segons l’ús o la sèrie), té un acabat rugós per facilitar l’adherència amb el morter d’enganxada.

Acabat superficial: L’altre factor característic bàsic dels paviments o revestiments de terratzo són els acabats superficials que s’hi pot donar per tal d’aconseguir les característiques tècniques i visuals requerides pel projecte. Essencialment hi ha:

• Superfície desbastada per acabar a l’obra (veure especificacions més endavant).

• Superfície afinada de fàbrica. És un afinat a gra 220 per a certs usos interiors (allà on no sigui possible de polir) i per a paviments exteriors (així brilla però no patina), on normalment la peça té unes canals de diverses formes i tipus, que tenen unes funcions estètiques i d’evacuació d’aigües (lliscament USRV 60-65).

• Acabat abrillantat, on la brillantor s’obté sense ceres ni productes químics, emprat bàsicament per a revestiments interiors.

• Textura superficial de motlle, s’anomena així perquè el motlle de la premsa té una forma i textura determinada, que confereix a la peça l’acabat (per exemple, la Sèrie Vibrosil). Gràcies a aquest procés podem assimilar textures molt naturals o especifiques d’altres materials (USRV  75-85).

• Granallat, consisteix en un “bombardeig” de granalla metàl•lica, a altíssima pressió i intensitat, que s’aplica a la peça ja forjada, que adquireix una textura antilliscant molt característica (USRV 80).

• Acabat “rentat a l’àcid”, on l’especial tractament de decapatge del ciment en el moment de l’enduriment fa que l’àrid aflori a la superfície i obtinguem, per tant, una altra textura diferenciada (USRV).

• “Terràntic”, sistema dissenyat i exclusiu de l’empresa, que confereix a la peça una característica superficial similar a l’envelliment natural.

• Tractaments superficials diversos, per tal de millorar les característiques hidròfugues, de textura, de brillantor… d’alguns materials. Mosaics Planas realitza diversos tractaments amb la finalitat d’assolir millores considerables en els paràmetres esmentats.

Icon PDF Descarregar document