Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció
Search
Close this search box.

Fabricació de graons d’escala de terratzo i de formigó

Els graons de terratzo son peces individuals que en el conjunt conformen una escala, estan fabricades com una peça de morter de ciment vibrada  de una sola capa, es a dir monocapa, armades o no, que es fabriquen a mida en tal de revestir un esgraonat estructural i que poden ser autoportant o no i es poden utilitzar tant en espais interiors com exteriors.

En ser peces fabricades a mida i segons el projecta, aquestes poden ser de multitud de formes en planta ( rectangulars, triangulars, corbes, rodones …) i  alçada, de fet cada projecte es diferent de l’altre i a Mosaics Planas 1931, tenim un equip de professionals que mesuren les obres i fan els d’especejaments específics en tal de que les peces  s’adaptin a la realitat de cada obra.

Es fabriquen, també,  els replans, amb peces a mida o Standard, els entornpeus (zanquin), les peces d’ull d’escala… i com a complements de les mateixes les regates antilliscants ( en tal d’assolir classificació C3 de lliscament) , els laterals polits i qualsevol tipus de peça o treball especial.

De tota la gama de productes que fabriquem es poden fabricar graons, al igual que de qualsevol acabat superficial.

Bàsicament els diferenciem segons dues variables :

  • Tipus de graó ( en L a 90º, en L a 83º, de una o dues peces separades o massissos )
  • L’acabat superficial ( llis de motlle, tosquejat, polit, abrillantat, abuixardat i granallat )

Els graons d’escala de terratzo o formigó per a ús interior hauran de complir la Norma UNE-EN 13748-1: 2005 “Baldosas de terrazo para  uso interior” i el “Complemento Nacional a la Norma UNE-EN 13748-1: 2005”  de Desembre de 2012 y la Norma Norma UNE-EN 14843:2008 “Productos prefabricados de hormigón. Escaleras”. Dins el grup de “Escaleras construidas a partir de escalones individuales, portantes o no, ensambladas en obra, con por ejemplo, zancas o un pilar central.”

+ tipus de graons d’escala de terratzo o formigó

  • De una sola peça en L a 90º ó 83º.
Escola Sant Fruitos – Bagés- Terratzo i escales 1 peça en L amb regata antilliscant model a mida S-600

Grao format per una sola peça en L a 90º, normalment de 3 cm de gruix standart, tan la llargada com les mides de la petjada i la contra petjada es fabriquen segons el projecte. Es el tipus mes utilitzat en edificació. La fabricació en una sola peça ens garantitza la consistència de la peça, la regularitat en la col·locació i, al no haver-hi juntes,  la pulcritud en els acabats i manteniment.

També es poden fabricar de una sola peça en L a 83º , aquest tipus de graó es fa servir en escales on la mida de la petjada es insuficient o petita i ens permet guanyar 2 cm de petjada, al estar el pla vertical de la contra petjada inclinat cap a dins. La resta de característiques son les mateixes que l’anterior.

  • Graó de dues peces
Petjada de terratzo de 3 cm de gruix polida amb tira banda antilliscant, sobre suport metàl·lic.
  • Graó format per 2 peces, la peça horitzontal que conformarà la petjada i la peça vertical que conforma la contra petjada. Les peces es poden subministrar encolades de fabrica o separades per ser en semblades a l’obra.

Aquest tipus de graó es fa servir també en escales on només es col·loca la peça de petjada o la de contra petjada, bastant habitual en estructures de suport metàl·liques.  Quan es col·loca únicament la peça de petjada el gruix sol esser major i es fabriquen des de 3 cm a  10 cm., lo   l’habitual es  de 5 ó 6 cm.

Quan es col·loquen les dues peces s´ha de vigilar, al instal·lar-les, la línia d’unió en tal de que quedi el mes ben definida possible i per aquest motiu es plantejant varies solucions constructives en tal de que quedi el millor possible, com per exemple fer un bisell a la línea de unió, amagar l’entrega dins la contra petjada o fer coincidir la la unió de les dues peces amb la regata o els talls antilliscant de la contra petjada.

  • Graó massís
Graó massis a mida
  • Graó fabricat com un bloc, on la cara horitzontal es la petjada i la vertical la contra petjada. Normalment aquest tipus de graó es fa servir en espais exteriors i conforma per si sol tota l’estructura de suport.

Tenim 2 sistemes de producció d’aquest tipus de graó, que principalment es fa servir per a espais exteriors :

  • Graó SCALA de mides 100x36xht16 cm, fabricat amb premsa i amb la mateixa tecnologia que la producció de lloses i llambordes de formigó, per tant es poden fabricar amb acabat METROPOLITAN, llis de motlla, o amb acabat HERMITAGE, acabat granallat. Hi ha la possibilitat de la elaboració de les 3 rabures antilliscants a l’estesa, que ademés es poden pintar amb color contrastat.
  • Graó massís a mida, fabricat a partir de la tecnologia de mobiliari urbà i per tant les mides son segons projecta, tant la llargada, com l’estesa , com la contra petjada i per els colors i acabats ens hem de referencia a la pagina de mobiliari urbà.

Habitualment els motlles son per escales de :

Llargada : 100 – 200 cm

Estesa o petjada ampla : 30 – 35 – 40  cm

Contrapetja o altura : 15 – 16 – 17 – 20 cm

Però es pot fabricar qualsevol mida segons les necessitats d’obra.

Escala massisa a mida, color blanc i acabat llis amb regates antilliscants contrastades.

Sistemes anti lliscament.

Les escales de terratzo polit tenen una classe de lliscament C2 (35< Rd <45) , quan es necessari, per el seu emplaçament, que compleixin Clase C3 ( Rd >45 ) es necessari la elaboració d’algun sistema antilliscant a l’inici de l’estesa, en tal de garantir aquest valors.

Aquestes marques o línies a l’estesa també son molt útils com a advertiment de perill per a persones amb una certa deficiència visual i en algunes ocasions es poden pintar, amb un clor contrastat, en tal de fer-les ben visibles. Així en les escales amb acabat superficial  C3 ( granallat o de formigó llis) s’elaboren aquestes línies o ratlles amb aquesta finalitat.

El sistema mes emprat es una banda abuixardada de 3,7 cm d’amplada abuixardada que s’elabora a 3,7 cm del començament de peça de petjada ( estesa). Al estar enrasada amb la superficie i, per tant, al mateix pla no represenga cap desnivell i es fàcil de mantenir neta. El contrast visual s’accentua en colors foscos.

Detall regata abuixardada a la petjada en graó polit.

Entornpeus Escala

Al igual que en el punt de unió entre el paviment i la paret hi posem un sòcol de terratzo, en tal de protegir el parament vertical, a les escales fem el mateix, bàsicament tenim 3 tipus de entorn peu o zanquin d’escala el model Saltacavall, el compost de 2 peces i el cartabó.

Entornapeu o Zanquín Saltacavall

En aquest cas es una peça rectangular d’altura igual a la contra petjada i llargada de 41 cm. s’instala segons dibuix adjunt.

Entornpeu a saltacavall

Entornpeu o zanquin compost

S’anomena aixi perquè esta composat per dues peces de 7 cm d’amplada, la de l’estesa té la mateixa llargada que el net de l’estesa o estesa vista i la de la contrapetja la mida d’aquesta, tal i com s’observa al dibuix.

Entornpeu compost de 2 peces

Entorna peu o zanquín a cartabó

Es una peça de forma triangular d’altura la contrapetja mes 7 cm, d’aquesta manera quan arribem al replà segueix amb la peça de socol de 7 cm.

entorna peu a cartabó

Col·locació graó de terratzo o formigó.

A Mosaics Planas 1931, sl disposem de un complert manual d’instal·lació de graons de terratzo, amb importants recomanacions, amb la finalitat que el resultat sigui òptim i sense l’aparició de patologies posteriors.

Ens el pots sol·licitar a planas@mosaicsplanas.com , serà un plaer col·laborar en la execució de la teva obra o reforma.

Col.locació escala de formigó llis per espai comú interior.
Universitat de Bellvitge, model negre MB-00 polit amb regata
Clinica Universidad de Navarra a Madrid- Terratzo i escales model CRC-1 blanc de 1 peça amb L
Oficines KNEM – Barcelona- terratzo i escales amb regata model Gris Be 5 acabat poli.
Escola Arrabassda – Tarragona – escales formigó gris llis de 1 peça en L
Desplaça cap amunt